Australasian Individual Speedway Championship

Australasian Individual Speedway Championship
1976
Auckland, New Zealand - Western Springs Stadium
John Boulger AUS 14 Billy Sanders AUS 13 Phil Crump AUS 12 Ivan Mauger NZ 11 Phil Herne AUS 11 Mitch Shirra AUS 11 Barry Briggs NZ 8 John Titman AUS 8 Ricky Day AUS 6 Colin Tucker NZ 5 John Langfield AUS 4 Larry Ross NZ 4 Colin Farquharson NZ 4 Graeme Stapleton NZ 3 Roy Trigg NZ 2 Paul Fewings NZ 2 D.Sincock NZ (R) 1 Robin Adlington NZ (R) 1.

John Boulger Billy Sanders Phil Crump Ivan Mauger qualify for the Intercontinental Final

19 February 1977
Sydney Australia
Ivan Mauger NZ 14 Phil Crump AUS 14 John Boulger AUS 14 Billy Sanders AUS 12 Phil Herne AUS 11 Barry Briggs NZ 9 Ricky Day AUS 9 Mitch Shirra NZ 8 Mike Farrell AUS 7 John Titman AUS 7 Colin Farquharson NZ 4 Larry Ross NZ 4 Robin Adlington NZ 3 Mike Fullerton NZ 3 Roger Wright NZ 1 John Goodall NZ 0

Ivan Mauger, Phil Crump, John Boulger, Billy Sanders qualify for the Intercontinental Final.
18 February 1978
Auckland Western Springs Stadium, New Zealand
Mitch Shirra NZ 13 Mick McKeon AUS 11½ John Titman AUS 11 Mike Farrell AUS 11 Mike Fullerton NZ 10 Phil Herne AUS 10 John Boulger AUS 9 Billy Sanders AUS 9 Colin Farquharson NZ 8 Roger Wright NZ 6½ Robert Maxfield AUS 6 Larry Ross NZ 6 James Moore NZ 5 Colin Tucker NZ 3 Greg Joynt NZ (R) 1 Alan Brown NZ 0 Lloyd Cross AUS 0 Cliff Anderson NZ (R) 0 Barry Briggs NZ dnr

Mitch Shirra NZ 13 Mick McKeon AUS 11½ John Titman AUS 11 Mike Farrell qualify for the Intercontinental Final, Ivan Mauger seeded to Intercontinental Final
23 February 1979
Adelaide Rowley Park Speedway, Australia
Billy Sanders AUS 13 Steve Koppe AUS 12 John Titman AUS 11 Phil Crump AUS 11 Ivan Mauger NZ 11 Larry Ross NZ 10 Mitch Shirra NZ 10 Gary Guglielmi AUS 8 John Goodall 8 Danny Kennedy AUS 6 John Boulger AUS 6 Glyn Taylor AUS 6 Tony Briggs (R) 4 Graeme Stapleton NZ 2 David Bargh NZ (R) 2 Roger Wright NZ 0

Billy Sanders Steve Koppe John Titman Phil Crump Ivan Mauger Larry Ross qualify for the Commonwealth Final.
16 February 1980
Templeton Ruapuna Speedway, New Zealand
Billy Sanders AUS 15 John Titman AUS 13 Larry Ross NZ 12 Mitch Shirra NZ 12 Phil Crump AUS 11 Tony Briggs NZ 11 Mike Farrell AUS 10 Phil Herne AUS 8 Steve Koppe AUS 7 Glyn Taylor AUS 5 Glenn McDonald AUS 5 Graeme Stapleton NZ 3 Keith Wright AUS 2 David Bargh NZ 2 Mike Fullerton NZ 2 Wayne Brown NZ 1

Billy Sanders AUS 15 John Titman AUS 13 Larry Ross NZ 12 Mitch Shirra NZ 12 Phil Crump qualify for the Commonwealth Final,
Ivan Mauger NZ seeded to Commonwealth Final.
28 February 1981
Sydney Liverpool City Raceway, Australia
Ivan Mauger NZ 15 Danny Kennedy AUS 11 Larry Ross NZ 11 Phil Herne AUS 11 Billy Sanders AUS 10 Phil Crump AUS 10 Gary Guglielmi AUS 9 Mitch Shirra NZ 8 John Titman AUS 7 Mick McKeon AUS 7 Tony Briggs NZ 6 Wayne Brown NZ 5 David Bargh NZ 2 Steve Regeling AUS 2 Mike Fullerton NZ 1 Graeme Beardsley NZ 1 Robert Maxfield AUS (R) 1

Ivan Mauger, Danny Kennedy, Larry Ross, Phil Herne qualify for the Overseas Final.